Fonder


Majblomman

www.majblomman.se/Att-soka-bidrag/

_______________________________________________________________________

En länk till andra fonder

www.gu.se/forskning/stipendier/stipendielankar/funktionshindrade/

________________________________________________________________________

Änggårdsstiftelsen

http://www.anggardsstiftelsen.se/  http://www.anggardsstiftelsen.se/ansökan-364047

Bidrag lämnas främst till funktionshindrade enskilda personer med rörelsehinder och deras organisationer inom ett geografiskt område som idag motsvarar Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

________________________________________________________________________

FVO Föreningen för Välgörenhetens Ordnande Ideell förening som förmedlar fondmedel till ekonomiskt behövande, framför allt ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer

www.foreningenfvo.se

Bilagor till ansökan

http://www.foreningenfvo.se/Ansokan-till-foreningen-FVO.pdf

Är du gift eller sammanboende skall bådas uppgifter anges i ansökan. Samtliga uppgifter  skall styrkas.

De handlingar nedan, som gäller dig/er, skall bifogas ansökan:

Inkomster

•Lönespecifikation

•Pensionsavi/AFA/AMF/KPA/SPV/annan pension

•Sjukpenning/sjuk- eller aktivitetsersättning

•Beslut om bostadsbidrag/bostadstillägg

•Arbetslöshetsersättning

•Aktivitetsstöd

•Underhållsstöd

•Barnpension

•Vårdbidrag

•Handikappersättning

•Eventuell annan inkomst

Utgifter

•Hyresspecifikation/boendekostnad

•Vid ägande av bostadsrätt/egen fastighet bifoga aktuellt taxeringsvärde och avisering på lån

•Barnomsorg/hemtjänst/underhåll

•A-kasse-/fackavgift

•CSN-lån och årsbesked

Övrigt

•Personbevis nr 197 ”Utdrag ur folkbokföringsuppgifter”

•Årsbesked/aktuell översikt från bank/banker inkl. fondsparande och andra värdepapper

•Senaste inkomstdeklaration inklusive specifikation och preliminär skatteuträkning. (Om du inte har dem kvar kan du ringa till Skatteverket, tel. 0771-567 567, och beställa samtliga kontrolluppgifter.)

•Vid ansökan om bidrag till tandvård bifoga kostnadsförslag.

•Registerutdrag om godmanskap/förvaltarskap

Ansökan som är ofullständigt ifylld eller saknar begärda bilagor handläggs inte.

Avslagsbeslut meddelas inte.

Ansökan och bilagor återlämnas inte.

________________________________________________________________________

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

http://www.sunnerdahls-handikappfond.se/  http://www.sunnerdahls-handikappfond.se/?page=ansok

Riktlinjer för bidrag till enskilda

• Fullständigt ifylld ansökningsblankett, bifogat intyg och kopia på ”Besked om Slutlig skatt enligt 2011 års taxering” (årsinkomst för år 2010) är ett absolut krav för prövning av ansökan.

• En 30-årsgräns tillämpas

• Bidrag beviljas inte två år i rad till samma sökande/familj oavsett ändamål.

• Bidrag beviljas inte till olika former av träning, behandlingar av olika slag, körkortsutbildning, renodlat ekonomiskt stöd eller till studier i utlandet om motsvarande utbildningar finns att tillgå i Sverige

• När det gäller bidrag till bil utgår ej bidrag till dem som erhållit helt grundbidrag (60 000 kr) och vill byta den bil de köpt med hjälp av bilstöd från försäkringskassan innan nio år förflutit.

• I övrigt hänvisas till tidigare beslut om bidrag till bil:

Direktionen beslutade den 20 mars 1989 (3 §), att fr o m den 1 juli 1989 skall utan hinder av bestämmelserna om statsbidrag till anskaffning av bilbidrag kunna beviljas för detta ändamål, om det föreligger synnerliga skäl och den sökandes ekonomi bedöms inte utgöra något hinder därför. Med synnerliga skäl avses t ex:

◦ ensamstående förälder med handikappat barn

◦ flera handikappade barn i samma familj

◦ behov av särskilt stort fordon.

För enskilda (ska lämnas in tidigast i november och senast den 15 februari) Observera att bidragsperioden endast avser aktiviteter under tiden senare delen av maj  maj (Tex. maj 2011 – maj 2012) Bidrag kan sökas för t ex följande ändamål: rekreationsresor inom/utom Sverige, olika läger, dator/datortillbehör, hjälpmedel som inte kan fås via landstinget, specialcykel, något som helt enkelt underlättar tillvaron/höjer livskvalitén. Bidrag beviljas inte i efterhand till inköp som redan har gjorts eller aktiviteter som redan har genomförts innan stiftelsen prövat. Ansökan ska göras på den särskilda ansökningsblanketten för enskilda som laddas ned under ”Ansök om bidrag” På blanketten ska ALLA uppgifter noga fyllas i. Tillsammans med ansökningsblanketten ska följande bilagor skickas in: När det gäller uppgifter om ekonomiska förhållanden ska till ansökan, enligt beslut från stiftelsens revisorer, bifogas kopia från Skatteverket på ”Besked om Slutlig skatt enligt 2011 års taxering” eller kopia på deklarationen. Gäller bruttoinkomsten för år 2010. Intyg från läkare, kurator, sjukgymnast eller logoped som bestyrker handikappet samt behovet av det uppgivna ändamålet. Intyget ska vara aktuellt, daterat och undertecknat.

________________________________________________________________________

Carlssonsstiftelse

http://www.carlssonsstiftelse.se/enskilda-c.html

Bidrag ges inte till:

• Barn och ungdom med allergier, diabetes, syn- och hörselskador, reumatism, om inte samtidigt ett neurologiskt handikapp finns

• Person/familj som är berättigad till statligt bilstöd

• Chiropraktikerbehandling eller annan alternativ behandling

• Investeringar i byggnader

_______________________________________________________________________

KUNGLIGA SÄLLSKAPET PRO PATRIA

http://www.propatria.se/index.html  http://www.propatria.se/Forprivatpersoner.htm

Ska ske på särskild blankett, som rekvireras från Sällskapets kansli

_______________________________________________________________________

Stiftelsen Henning & Greta Anderssons minne

http://www.anderssonsminne.se/  http://www.anderssonsminne.se/BlankettNy.aspx

Kriterier

Ansökan skall fyllas i av legitimerad läkare. Ansökan som inte uppfyller kriterierna behandlas inte.

Årsinkomst får inte överstiga SEK 150.000 per inkomsttagare i hushållet. Till ansökan skall slutskattsedel som visar taxerad inkomst för samtliga inkomsttagare i hushållet bifogas.

Endast ekonomiskt starkt motiverade ansökningar behandlas. Vid bedömningen prioriteras, av läkaren, tydligt specificerade ändamål som sätts i relation till den sökandes/familjens ekonomiska situation och funktionsnedsättning som beror på angiven sjukdom.

Bidrag ges inte för något som redan inträffat och har betalats (t.ex. behandling, resa m.m.).

Normalt ges inte bidrag till något av nedanstående:

•hobbyverksamhet med inkomstmöjligheter

•bilar eller andra större fordon

•allmän sanering av ekonomin

•bostadsanpassning

•vanlig tandsanering

•kosttillägg eller andra fördyrande levnadsomkostnader

•normal hemutrustning (t.ex. säng och madrass)

•alternativa behandlingsmetoder utan vetenskapligt bevisat värde

 

Fonder att söka för funktionshindrade och handikappade
Anérstiftelsen – Hjälp till organisationer som stödjer enskilda och behövande personer.

Arvsfonden – Stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som vill utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.

Berit Söderströms stiftelse – stipendier som kan sökas av personer med fysiska funktionshinder.

Doktor Felix Neuberghs stiftelse – Delar ut bidrag till bl.a. sjuka och handikapapde.

Jerringfonden – Delar ut anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov

Jimmy Dahlstens Fond 

Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse – Bidrag ges inte till personer över 25-år. Handikappet ska i princip vara av neurologiskt karaktär. Vid prövning tillämpas för närvarande en övre ekonomisk inkomstgräns (i regel 250 000 kr) före skatt inkl. vårdbidrag o dyl. I regel beviljas inte bidrag två år i rad. Bidrag ges inte till chiropraktikerbehandling eller annan s k alternativ behandling.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen – Anslag till enskilda personer med rörelsehinder, organisationer och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.

Specialpedagogiska skolmyndigheten – Bidrag till vissa studier för personer med funktionsnedsättning.

Stiftelsen Alexander Dickson’s Donations Fond – Bidrag till ekonomiskt behövande, t.ex. barn med funktionshinder eller personer med kostnader för sjukdom som inte samhället ersätter.

Nils Ohlssons Stiftelse – Stiftelsen ska främja utbildning av barn och ungdomar som är bosatta i Sverige och har allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselskador.

__________________________________________________________________

Annonser

2 reaktioner till “Fonder

  1. Tackar för tipsen =) på fonder och bidrag – skall söka till flyttlass, för vi lär nog måsta flytta (igen) för att få en utbildning och skola till dottern som passar!

    Gilla

    1. Hej hoppas du har lite nytta av det 😉 Om du flyttar till en annan stad och du har arbete så tror jag att man kan söka hjälp för flytt via arbetsförmedlingen (det kunde man förut i alla fall) kanske de har kvar det.. Kram

      Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s